/
Aktualności

Regulamin ogólny korzystania z portalu:

Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (dalej: RZIIP AKO), dostępna pod adresem www.akoportal.pl prowadzona jest przez Urząd Miejski w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20.
 2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.akoportal.pl i systemów podlegających pod RZIIP AKO;
  2. RZIIP AKO – należy przez to rozumieć utworzony i utrzymywany przez Miasto Kalisz dostępny pod adresem internetowym www.akoportal.pl system informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;
  3. Geoportal – należy przez to rozumieć portal mapowy, na którym są udostępniane informacje przestrzenne dla całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
  4. Przeglądarka tabelaryczna – należy przez to rozumieć portal prezentujący dane do odczytu w formie tabelarycznej, zawierający dane publiczne związane z Aglomeracją Kalisko-Ostrowską.
  5. Danych przestrzennych – należy przez to rozumieć dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
  6. Metadanych – należy przez to rozumieć informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług;
  7. Usłudze danych przestrzennych – należy przez to rozumieć usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;
  8. Zbiorze danych przestrzennych – należy przez to rozumieć rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych;
  9. Rejestrze publicznym – należy przez to rozumieć rejestr, ewidencje, wykaz, listę, spis albo inna formę ewidencji, służący do realizacji zadań publicznych, prowadzoną przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych,
  10. Organach administracji – należy przez to rozumieć Użytkownika – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska;
  11. Platforma e-usług – platforma elektroniczna, która udostępnia Usługi elektroniczne Usługodawców skierowane do Usługobiorców na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach i jako część składowa RZIIP AKO.
  12. Usługobiorcy – należy przez to rozumieć Użytkownika - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z części publicznej zasobów RZIIP AKO;
  13. ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób na której instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet. Platforma dostępna w Internecie pod adresem https://epuap.gov.pl do której, aby zalogować się należy posiadać profil zaufany na https://pz.gov.pl.
  14. Profil zaufany – środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, który został wydany w sposób, o którym mowa w art. 20c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
  15. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną poprzez sieć telekomunikacyjną z wykorzystaniem technologii informacyjnej, której świadczenie jest zautomatyzowane i która wymaga niewielkiego udziału człowieka.
  16. Uwierzytelnienie – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości Usługobiorcy biorącego udział w procesie komunikacji i zlecającego wykonanie usługi elektronicznej, za pomocą Profilu zaufanego.
  17. UM – należy przez to rozumieć Usługodawcę – Urząd Miejski w Kaliszu, który tworzy i utrzymuje RZIIP AKO;
  18. JST AKO – jednostka samorządu terytorialnego objęta projektem RZIIP AKO.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z RZIIP AKO. Korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych RZIIP AKO oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku nie zaakceptowania niniejszego regulaminu, Użytkownik powinien zaniechać korzystania z RZIIP AKO.
 5. Podejmując działania z serwisem RZIIP AKO, Użytkownik potwierdza przyjęcie do wiadomości postanowień Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Dostęp i korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych RZIIP AKO określają przepisy:
  1. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) Dz.U.UE.L.2007.108.1.
  2. ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm);
  3. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.);
  4. ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.);
  5. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.);
  6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz.93 z późn. zm);
  7. ustawa z dnia 6 wrześni 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm).
 7. Udostępniane w ramach RZIIP AKO technologia i dane, a także używane znaki towarowe, są przedmiotem własności intelektualnej bądź prawa autorskiego i podlegają przewidzianej w nim ochronie.
 8. W przypadku, gdy Usługa umożliwia Użytkownikowi wprowadzenie jego własnych danych do zasobów RZIIP AKO, dane te, po ich wprowadzeniu, stają się własnością UM i JST AKO. Wprowadzone dane podlegają weryfikacji UM i JST AKO, w wyniku której mogą one zostać zaakceptowane lub odrzucone. Z tytułu wprowadzenia danych Użytkownik nie nabywa do nich żadnych praw.
 9. Wszelkie prawa do RZIIP AKO nie udzielone wprost w niniejszym Regulaminie przynależą UM.

II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU RZIIP AKO

 1. RZIIP AKO umożliwia korzystanie ze zbiorów danych przestrzennych za pomocą usług danych przestrzennych.
 2. Dostęp i korzystanie z usług danych przestrzennych: wyszukania (wyszukiwanie  umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych) i przeglądania (przeglądanie umożliwiające, co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości meta danych) jest powszechny i nieodpłatny.
 3. Przeglądanie zbiorów danych przestrzennych dostępnych w RZIIP AKO oraz wykonywanie na nich dostępnych analiz oraz raportów z analiz jest nieodpłatne.
 4. Wtórne wykorzystanie w celach ustawowych lub komercyjnych zbiorów i usług danych przestrzennych RZIIP AKO regulują przywołane w pkt. 4 niniejszego regulaminu przepisy oraz ich przepisy wykonawcze.
 5. Na stronie internetowej www.akoportal.pl RZIIP AKO istnieje możliwość prezentowania za pośrednictwem usług również zbiorów danych przestrzennych prowadzonych i administrowanych przez inne organy administracji publicznej oraz osoby trzecie.
 6. Prezentowane zbiory i usługi danych przestrzennych mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowana, jako dokument oficjalny. Nie mogą być również podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.
 7. Linkowanie, czyli umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie www odnośnika do www.akoportal.pl jest bezpłatne, po uprzednim przekazaniu administratorowi RZIIP AKO i zaakceptowaniu przez niego adresów stron internetowych, na których umieszczone zostaną linki.
 8. Zgłoszenie do akceptacji administratorowi adresu strony internetowej należy przesłać na adres wso@um.kalisz.pl
 9. Link może mieć postać tekstu bądź obrazka.
 10. Strona internetowa RZIIP AKO może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez JST AKO, inne organy administracji publicznej oraz osoby trzecie.
 11. Zabrania się:
  1. podejmowania działań mających na celu obejście zabezpieczeń RZIIP AKO w szczególności mających na celu uzyskanie dostępu do danych lub technologii RZIIP AKO,
  2. automatyzowania oraz masowego pozyskiwania danych z RZIIP AKO,
  3. inżynierii wtórnej oraz modyfikacji technologii RZIIP AKO,
  4. usuwania i/lub zmiany znaków towarowych i innych oznaczeń.
 12. Usługobiorca oraz inne Organy administracji zobowiązane są do korzystania z RZIIP AKO w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu

III. ZASADY KORZYSTANIA Z DANYCH I USŁUG PRZEZ USŁUGOBIORCÓW

 1. Dostęp do niektórych zbiorów danych przestrzennych prezentowanych w RZIIP AKO zgodnie z art. 40 ust.3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) jest odpłatny z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z poźn. zm.) i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Uzyskane przez Użytkownika Dane mogą być wykorzystywane wyłącznie na jego własny użytek, tj. nie mogą być rozpowszechniane/reprodukowane przekazywane lub sprzedawane stronom trzecim oraz wykorzystywane do prowadzenia własnej działalności komercyjnej (zarobkowej) lub reklamowej, w tym publikowane na własnej stronie internetowej.
 3. Użytkownikowi zabrania się wtórnego wykorzystywania jakichkolwiek części lub całości technologii RZIIP AKO oraz danych.
 4. Wykorzystanie RZIIP AKO przez Usługobiorców:
  1. do celów komercyjnych,
  2. w systemach monitorowania obiektów, nawigacyjnych, optymalizujących, czy innych systemach informacyjnych lub zarządzania,
  3. publikowanie całości lub części udostępnionych danych, w tym map i ich pochodnych,
  4. inne niż dopuszczone w niniejszym Regulaminie lub regulaminach szczegółowych,

może mieć miejsce wyłącznie na podstawie odrębnych, pisemnych ustaleń z Administratorem RZIIP AKO.

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-USŁUG

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z platformy e-usług.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z platformy e-usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z platformy e-usług jest bezpłatne. Opłaty mogą być wymagane jedynie w ramach realizacji konkretnych usług, w których konieczne jest wniesienia opłaty o ile przepisy prawa taką opłatę przewidują.
 4. Platforma e-usług udostępnia treści ogólnodostępne dedykowane dla wszystkich Usługobiorców oraz treści dostępne dla Usługobiorców zalogowanych.
 5. Aby Usługobiorca zrealizował Usługę elektronicznie, konieczne jest logowanie z wykorzystaniem Profilu zaufanego.
 6. Z chwilą pierwszego zalogowania Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie danych adresowych (w tym adresu e-mail) przez Administratora platformy e-usług oraz Usługodawców, a w szczególnych przypadkach także innych danych, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług elektronicznych i na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Do wymiany danych przekazywanych przez Usługobiorców wykorzystywana jest platforma ePUAP.
 8. Dane o Usługobiorcach będą wykorzystywane tylko do wykonywania zadań statutowych Usługodawców, a w szczególności w celu poprawnej realizacji Usług elektronicznych.
 9. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 10. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgody, o których mowa powyżej, co będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania Usług.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.

V. RODZAJ I ZAKRES USŁUG PLATFORMY E-USŁUG

 1. Usługobiorcy mają możliwość przeglądu treści ogólnodostępnych na platformie e-usług.
 2. Usługi dostępne w platformie e-usług są świadczone przez UM zgodnie z listą udostępnioną  na platformie e-usług.
 3. Na platformie e-usług znajduje się wykaz Usług elektronicznych w podziale na kategorie „Edukacja”, „Gospodarka mieniem komunalnym”, „Inne”, „Komunikacja i drogi”, „Kultura, sztuka, sport, turystyka”, „Sprawy społeczne, mieszkaniowe, obywatelskie”, „Środowisko, rolnictwo, gospodarka komunalna”, „Urząd”, „Wybory, budżet obywatelski”, „Zagospodarowanie przestrzenne”, „Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo”  i usług oraz wniosków w kolejności alfabetycznej.
 4. Platforma e-usług umożliwia załatwienie spraw przede wszystkim drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy oraz ePUAP, co nie wyklucza załatwienia ich osobiście w urzędzie.
 5. Udostępnione usługi elektroniczne posiadają opis ogólny, opis szczegółowy, formularze elektroniczne, wnioski tradycyjne.
 6. Usługodawcy odpowiadają za wprowadzone przez siebie treści na kartach usług oraz za przyłączone do tych kart dokumenty, w tym formularze.

VI. WYSYŁANIE I ODBIERANIE DOKUMENTÓW NA PLATFORMIE E-USŁUG

 1. Platforma e-usług umożliwia Usługobiorcy interaktywne wypełnianie formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz elektroniczne komunikowanie się z UM oraz JST AKO.
 2. Dokumenty elektroniczne doręczane do UM oraz do JST AKO za pomocą platformy e-usług powinny być zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018 poz. 180  z późn.zm.) i uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz.700 ze zm.).
 3. Brak wymaganego podpisu stanowi brak formalny, który może zostać usunięty w trybie art. 64 K.P.A.
 4. Dokument uznaje się za dostarczony do UM oraz do JST AKO po dostarczeniu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w Elektronicznej Skrzynce Podawczej Urzędu. Jako datę dostarczenia Dokumentu uznaje się datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego wystawioną na UPO.
 5. W przypadku, gdy realizacja usługi jest uzależniona od wniesienia opłaty, a Urząd udostępnia możliwość wniesienia opłaty drogą elektroniczną, Usługobiorca korzystając z możliwości wniesienia opłaty drogą elektroniczną wyraża automatycznie  zgodę na doliczenie do opłaty należnej UM, JST AKO lub innej instytucji, prowizji dla operatora płatności elektronicznych w stawce przez niego stosowanej
 6. Poświadczenie doręczenia jest udostępniane przez JST AKO zawiera zakres danych opisany w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.
 7. Adresat dokumentu elektronicznego potwierdza na platformie ePUAP jego odebranie przez opatrzenie poświadczenia doręczenia podpisem elektronicznym umożliwiającym identyfikację podpisującego w sposób określony w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 8. Po opatrzeniu poświadczenia doręczenia podpisem elektronicznym, system teleinformatyczny służący do obsługi doręczeń bezpośrednio po zakończeniu procesu weryfikacji podpisu elektronicznego adresata udostępnia adresatowi do pobrania doręczany dokument elektroniczny wraz z podpisanym przez niego poświadczeniem doręczenia.

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z DANYCH I USŁUG PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 1. Dostęp do usług, o których mowa w rozdziale II, jest powszechny i nieodpłatny.
 2. Dostęp do zbiorów danych przestrzennych jest nieodpłatny dla innych organów administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych. – na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 3. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez Organ administracji, któremu udostępniono dane.
 4. Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692).
 5. Dane zgromadzone w RZIIP AKO spoza Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej udostępnia się organom administracji publicznej na wniosek, którego wzór jest załącznikiem do w/w rozporządzenia. Wersja elektroniczna wzoru wniosku o udostępnienie danych z rejestru publicznego jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 6. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

VIII. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. UM dokłada wszystkich starań, by zapewnić sprawne i bezawaryjne działanie RZIIP AKO, jednakże nie gwarantuje, iż będzie ono przebiegało bez zakłóceń.
 2. UM nie gwarantuje, że dane i technologia RZIIP AKO nie będą zawierały błędów i nieścisłości oraz, że będą one odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom Użytkownika, ani też, że nieprawidłowości zostaną usunięte.
 3. UM zastrzega sobie prawo:
  1. bez uprzedniego powiadomienia, do zmiany danych, technologii RZIIP AKO oraz usług, a także innych elementów RZIIP AKO,
  2. odłączenia, w tym również w trybie natychmiastowym, bez wcześniejszego ostrzeżenia, Użytkownika naruszającego niniejsze zasady lub w inny sposób podejmującego działania, mające według oceny administratora RZIIP AKO, negatywny wpływ na bezpieczeństwo lub wydajność usług,
  3. bez uprzedniego powiadomienia, czasowego zawieszenia lub zakończenia działania RZIIP AKO, lub zmiany jego charakteru w tym świadczonych usług.
 4. UM nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników i osób trzecich:
  1. za niewłaściwe działanie lub brak możliwości skorzystania z RZIIP AKO, zgodność i aktualność danych, w szczególności map ze stanem faktycznym, oraz za skutki decyzji i działań podejmowanych przez Użytkownika na ich podstawie, a także za ich przydatność do konkretnych celów,
  2. za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku działania lub niedziałania RZIIP AKO, w szczególności odłączenia Użytkownika, zawieszenia lub zakończenia działania RZIIP AKO, zaniechania świadczenia usług oraz zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu (infekcje wirusami, włamania, instalacja złośliwego oprogramowania, itp.),
  3. w tym karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika RZIIP AKO w sposób sprzeczny z prawem oraz regulaminem RZIIP AKO.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z RZIIP AKO wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

IX. PRAWA AUTORSKIE

Zawartość niniejszego portalu RZIIP AKO jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich przepisów prawa.
 3. UM nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do RZIIP AKO z przyczyn niezależnych od UM.
 4. UM  ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od UM w tym aktualizacji systemu ma prawo czasowo zawiesić dostęp do RZIIP AKO na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, UM nie odpowiada za szkody powstałe w związku z RZIIP AKO, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.
 6. Uwagi dotyczące Regulaminu i serwisu RZIIP AKO należy zgłaszać na adres: wso@um.kalisz.pl
 7. UM w Kaliszu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie i zakresie, bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany będą udostępniane pod adresem www.akoportal.pl przez okres 30 dni od ich wprowadzenia. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu jest wyłączona.
 8. W przypadku nie zaakceptowania zmian, Użytkownik powinien zaniechać korzystania z RZIIP AKO.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: sekretariat@um.kalisz.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
 3. UM w ramach portalu RZIIP AKO zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji usług oferowanych przez RZIIP AKO.
 5. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu.
 7. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. nazwa użytkownika,
  2. nazwisko i imię użytkownika,
  3. numer ewidencyjny PESEL, REGON, NIP lub inny numer ewidencyjny użytkownika,
  4. siedziba i adres użytkownika,
  5. adres poczty elektronicznej użytkownika,
  6. numer telefonu kontaktowego wskazanego przez Użytkownika
 8. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji usług RZIIP AKO. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w portalu, skorzystania z platformy e-usług i złożenie wniosku oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
 9. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Administratora danych osobowych o zmianie udostępnionych przez siebie danych osobowych. W wypadku braku powiadomienia o zmianie danych osobowych w terminie 3 dni od daty zaistnienia ich zmiany, dotychczasowe dane Użytkownika uważa się za aktualne.
 10. RZIIP AKO informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną z portalu w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się z portalem. Organizator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz innej osoby fizycznej korzystającej z portalu, a także czasu połączenia ww. osób z portalem. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 11. RZIIP AKO wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną  po to, aby dostosować portal do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia Użytkownika (np. komputera albo telefonu). Pliki typu Cookie umożliwiają:
  1. dostosowanie usługi do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z usługi,
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. portalu,
  3. rejestrowanie sesji Użytkownika(wygasają po zakończeniu sesji),
  4. „pamiętanie” o ustawieniach użytkownika (np. zapamiętywanie kompozycji mapowych użytkownika) za pośrednictwem tzw. funkcjonalnych plików cookies,
  5. zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała za pośrednictwem tzw. wydajnościowych plików cookies.
 12. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać dzianie niektórych funkcji, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
 13. RZIIP AKO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 14. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres: iod@um.kalisz.pl.
 15. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z usług RZIIP AKO może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  1. rozliczenia Usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
  2. stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi.
 16. Urząd Miejski w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Użytkownika przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Użytkownika.